Cas - cas

Reveal the word

Els següents mots són iguals o diferents?
Són el mateix mot
1
Són mots diferents
0