El web

El web Guies de pronunciació del català és un espai gestionat pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra i l’Institut del Teatre de Barcelona, que té per objectiu oferir materials per a l’aprenentatge de la pronunciació del català (de moment, l'oriental central) com a segona llengua o llengua estrangera. Aquests materials estan pensats per abordar la pronúncia del català des d’una triple perspectiva complementària: l’articulació dels sons del català que poden resultar difícils, l’aprenentatge de la prosòdia lligada a actes de parla propis del català i la disposició corporal dels usuaris abans i durant les pràctiques que es proposen.

Els materials que es presenten pretenen completar altres recursos existents sobre la pronunciació i la descripció dels sons del català i també oferir activitats d’aprenentatge autònom que incorporen parts de la cultura catalana (cançons, dites o refranys, embarbussaments, etc.). Pel que fa al procediment de treball, s’ofereixen diversos exercicis autocorrectius i de repetició de models, així com la possibilitat de treballar amb els materials en vídeo i àudio i amb dues velocitats de parla (més ràpida i més lenta).

Aquesta eina d’accés obert inclou itineraris d’aprenentatge en funció de la llengua d’origen (de moment, hi ha l’espanyol), i també itineraris segons el nivell de català dels possibles usuaris (un de bàsic i un d’avançat).

 

Contacte

Guies de Pronunciació del català
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
Universitat de Barcelona. 08007 Barcelona

Citació: Carrera-Sabaté, Josefina  & Prieto, Pilar (coords.) (2012-2019)  
Guies de Pronunciació del català. Pàgina web: <http://www.ub.edu/guiesdepronunciacio>.