Donar produeix més felicitat que rebre, no perquè sigui una privació, sinó perquè en l'acte de donar hi ha l'expressió de la meva vitalitat. (Erich Fromm) 'Giving produces more pleasure than receiving, not because it's a privation, but because in the act of giving there's the expression of my own vitality.' (Erich Fromm)

Reveal the word

0