Una ovella... 'A sheep...'

Reveal the word

Una ovella, serella, merella, llanuda, llanada, cap i coronada tenia sis corderets serells, merells, llanuts, llanats, cap i coronats. Si l'ovella no haguera sigut serella, merella, llanuda, llanada, cap i coronada, els seus corderets no haurien sigut serells, merells, llanuts, llanats, cap i coronats. 'There was a hairy, crowned sheep that had six hairy, crowned lambs. If the sheep hadn't been hairy and crowned, its lambs wouldn't have been hairy and crowned.'

0